Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi společností Rentier holding a.s., provozující internetové obchodní stránky www.noad.cz, jako prodávajícím a objednavatelem dílů, jako kupujícím.

1. Základní ustanovení

Rentier holding a.s., Koněvova 2660/141, Praha 3, 130 83, IČO:27892832, DIČ:CZ27892832, (dále jen prodávající). Objednavatel dílů (dále jen kupující) jako fyzická osoba nebo právnická osoba. Obchod s kupujícím jako fyzická osoba se řídí Občanským zákoníkem. Obchod s kupujícím jako právnická osoba (podnikatel) se řídí Obchodním zákoníkem.

2. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Po splnění kupní smlouvy na základě písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, prodávající tyto údaje vymaže z databáze.

3. Kupní smlouva

Návrhem kupní smlouvy je odeslání objednávky kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena připsáním kupní ceny na účet prodávajícího nebo předáním kupní ceny prodávajícímu v hotovosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, na což je v průběhu provádění objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit.

4. Platební podmínky

Platbu je možné provést převodem z účtu, v hotovosti na přepážce Fio banky nebo v hotovosti po dohodě s prodávajícím.

5. Termín dodání

Zboží je předáno přepravní společnosti do 22 hodin po připsání celé částky na náš účet nebo po převzetí hotovosti, pokud je platba zaúčtována do 10’30 hod.

6. Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

7. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz a zboží zašle na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Vrácené zboží musí být vráceno nepoužité v původním obalu. Pokud zboží nebude v původním balení, je prodávající oprávněn snížit cenu, kterou má vrátit, o náklady na uvedení do původního stavu.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.4.2011, a platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.noad.cz, v den odeslání návrhu kupní smlouvy.